جنرال استیل
021-55412302 | 09122063004
صفحه اصلی
درباره ما
پیچ و مهره شش گوش
پیچ
استاد بولت
مهره
واشر
تماس
021-55412302 | 55411213 | 09122063004 | 09123455462

بستن مهره بر روی استاد بولت

بستن مهره بر روی استاد بولتهمانطور که قبلا هم بحث شد به سبب حرکت سیال داخل لوله های متصل شده توسط فلنج و افزایش و کاهش فشار سیال بار وارد بر استاد بولت ها باری دینامیک می باشد. اولین کمیت فیزیکی که با بار دینامیکی همراه است ارتعاشات می باشد امری که در محاسبات مرتبط با پیچ و مهره و استاد بولت همواره لحاظ میشود. ارتعاشات اتصالات لوله و در نتیجه ارتعاشات استاد بولت همواره سبب باز شدن اتصال میشود مگر آنکه موارد امنیتی بطور مناسبی رعایت شده باشند. در اتصال مهره در دو طرف استاد بولت دستور العمل مهندسی بر آن است که طول استاد بولت بگونه ای انتخاب شود که پس از تکمیل اتصال و محکم کردن کامل مهره بر روی استاد بولت حداقل دو دنده از هر طرف از مهره بیرون باشد و یا به بیان دقیق تر طول استاد بولت بگونه ای انتخاب شود که به اندازه 4 گام از کل طول اتصال بلندتر باشد.