جنرال استیل
021-55412302 | 09122063004
صفحه اصلی
درباره ما
پیچ و مهره شش گوش
پیچ
استاد بولت
مهره
واشر
تماس
021-55412302 | 55411213 | 09122063004 | 09123455462

نوع بار وارد بر استاد بولت ها

نوع بار وارد بر استاد بولت هاشاید در اتصالات لوله و فلنج تصور بر این باشد که پس از اتصال فلنج ها توسط استاد بولت با قرار گیری لوله در محل تعیین شده بار وارد بر استادبولت باری استاتیک می باشد. اما حقیقت این است که به سبب حرکت سیال در داخل لوله ها، کم و زیاد شدن سرعت و فشار سیال و حتی قطع و وصل شدن سیال داخل لوله ها بار وارد بر استاد بولت در واقع باری کاملا دینامیک می باشد. کاهش و افزایش فشار سیال گاهی به اندازه ای زیاد است که با ضربه و ایجاد صدا نیز همراه خواهد بود بنا براین در محاسبات بار وارد بر استاد بولت همواره ضریب امنیتی لحاظ شده و بار از نوع دینامیک دسته بندی می شود.