جنرال استیل
021-55412302 | 09122063004
صفحه اصلیدرباره ماتماس
پیچ و مهره جنرال استیل

نوع دنده پیچ متری

نوع دنده پیچ متریپیچ های متری با دو نوع دنده درشت COARSE THREAD که استاندارد دنده زنی انواع پیچ و مهره و اتصالات صنعتی است و همچنین با دنده کبریتی که در نوک دنده طبق استاندارد دارای یک پخی است تولید میشوند. طول گام پیچ متری با دنده کبریتی بیشتر است بدان معنا که با بسته شدن یک دور کامل میزان جابجایی مهره بر روی پیچ بلند تر خواهد بود. اما پیچ متری هیچ وقت با دنده ریز FINE THREAD تولید نمیشود و دلیل آن نیز روشن است. پیچ متری از گرید های پایین آهن و استیل تولید میشود. در مورد آهنی گرید 5.6 و پایینتر یعنی 4.8 که دارای میزان سختی بسیار اندکی است و در صورت دنده زنی ریز دنده ها تحت بار از بین رفته و صاف میشوند. طول پیچ متری نیز تایع قطر آن است بدان معنا که در قطر های کوچل پیچ متری تنها با طول 1 متر تولید میشود اما در طول های بالاتر این میزان افزایش پیدا کرده و طول پیچ متری به 3 متر نیز میرسد.