جنرال استیل
021-55412302 | 09122063004
صفحه اصلی
درباره ما
پیچ و مهره شش گوش
پیچ
استاد بولت
مهره
واشر
تماس
021-55412302 | 55411213 | 09122063004 | 09123455462

آیا پیچ و مهره استیل زنگ میزند؟

پاسخ مثبت است. حتی پیچ و مهره استیل گرید 316 نیز زنگ می زند اما باید عامل اکسید شدن بررسی دقیق تری شود چرا که بجز رطوبت اسید های رقیق مانند باران های اسیدی نیز عامل دیگری برای اکسید شدن فلزات هستند. در طبیعت بیش از 100 ترکیب طبیعی وجود دارند که عامل خوردگی فلزات و پیچ و مهره ها هستند. لازم به ذکر است پیچ استیل حتی در تماس با رطوبت نیز زنگ میزند اما سرعت اکسید شدن آن بسیار اندک و نا محسوس است. بطور طبیعی پیچ و مهره استیل در هر 100 سال کمتر از 0.5 میلیمتر در تماس با رطوبت زنگ می زنند.