جنرال استیل
021-55412302 | 09122063004
صفحه اصلیدرباره ماتماس
پیچ و مهره جنرال استیل

منظور از تنسایل پیچ و مهره

یکی از مهمترین کمیت های مکانیکی که در تشریح سختی پیچ و مهره ها بکار میرود کمیت تنسایل که در راستای حداکثر مقاومت کششی بکار می رود می باشد. تنسایل کمیتی است که در دستگاه و نمودار تنش و کرنش تعریف میشود و در واقع کمیتی است که حداکثر مقاومت کششی پیچ و مهره در گرید های مختلف را بر حسب میلیمتر مربع بر حسب مگاپاسکال یا اینچ مربع بر مبنای پوند بر اینچ مربع بیان میکند. هر قدر میزان تنسایل پیچ و مهره بالاتر رود میزان مقاومت کششی آن نیز بالاتر رفته ترد ترد شده و فاصله بین تنش تسلیم و تنش شکست آن کمتر می شود. در بین گرید های مختلف پیچ و مهره گرید آهنی 4.8 و 5.6 کمترین میزان تنسایل و پیچ و مهره گرید 12.9 که معمولا به شکل آلن تولید میشوند بالاترین میزان تنسایل را به خود اختصاص می دهند. پیچ های خشکه 8.8 حد متوسطی از تنسایل برابر با 800 مگاپاسکال را دارا می باشند. تنسایل پیچ و مهره ها تابع متریال و میزان کربن بکار رفته در ساختار آن ها و البته مراحل حرارتی پس از تولید اعمال شده بر روی آنها می باشد و تابع شکل ظاهری آنها نمی باشد. از این رو پیچ و مهره شش گوش با متریال و مراحل تولید برابر تنسایلی برابر با پیچ های استاندارد های دیگر دارند.