جنرال استیل
021-55412302 | 09122063004
صفحه اصلیدرباره ماتماس
پیچ و مهره جنرال استیل

نقاط تمرکز تنش در پیچ آلن

نقاط تمرکز تنش در پیچ آلنپیچ های آلن نیز مانند پیچ های شش گوش تحت بارگذاری های مکانیکی استاتیک و حتی شدیدتر در حالت بارگذاری دینامیک تحت تنش های شدید قرار میگیرند که در صورتیکه این تنش از میزان تنش تسلیم پیچ آلن فراتر رود ابتدا خم شده و سپس می شکنند. شکست در پیچ آلن در نقاط تمرکز تنش که پای پیچ آلن یعنی نقطه رسیدن بدنه پیچ به گل پیچ است بیشتر اتفاق می افتذ. از این رو اغلب با ایجاد یک انحنا در پای پیچ سعی در کاهش تمرکز تنش در یک نقطه می کنند.