جنرال استیل
021-55412302 | 09122063004
صفحه اصلی
درباره ما
پیچ و مهره شش گوش
پیچ
استاد بولت
مهره
واشر
تماس
021-55412302 | 55411213 | 09122063004 | 09123455462

نقاط تمرکز تنش در پیچ آلن

نقاط تمرکز تنش در پیچ آلنپیچ های آلن نیز مانند پیچ های شش گوش تحت بارگذاری های مکانیکی استاتیک و حتی شدیدتر در حالت بارگذاری دینامیک تحت تنش های شدید قرار میگیرند که در صورتیکه این تنش از میزان تنش تسلیم پیچ آلن فراتر رود ابتدا خم شده و سپس می شکنند. شکست در پیچ آلن در نقاط تمرکز تنش که پای پیچ آلن یعنی نقطه رسیدن بدنه پیچ به گل پیچ است بیشتر اتفاق می افتذ. از این رو اغلب با ایجاد یک انحنا در پای پیچ سعی در کاهش تمرکز تنش در یک نقطه می کنند.